โลโก้เว็บไซต์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) เข้าเยี่ยมชมงานของหน่วยวิจัยนวัตกรรมและทดสอบผลิตภัณฑ์งานระบบขนส่งทางราง  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) เข้าเยี่ยมชมงานของหน่วยวิจัยนวัตกรรมและทดสอบผลิตภัณฑ์งานระบบขนส่งทางราง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 พฤศจิกายน 2565 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 209 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อระหว่างวันที่ 8-10 พฤษจิกายน 2565 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เข้าเยี่ยมชมงานวิจัยและเครื่องมือทดสอบที่ใช้ในงานวิจัยระบบราง  ภายใต้หน่วยวิจัยนวัตกรรมและทดสอบผลิตภัณฑ์งานระบบขนส่งทางราง ณ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและหน่วยวิจัยนวัตกรรมและทดสอบผลิตภัณฑ์งานระบบขนส่งทางราง ดอยสะเก็ด พร้อมกับเข้าศึกษาดูงานศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา จ.อุตรดิตถ์

ซึ่งในปัจจุบันบุคลากรในหน่วยวิจัยระบบขนส่งทางราง มทร.ล้านนา ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของคณะวิจัย สวทช. เรื่อง "การจัดทำร่างมาตราฐานการตรวจสอบและซ่อมบำรุงทางรถไฟที่มีความลาดชันช่วงสายเหนือ" เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านระบบการขนส่งทางรางในประเทศไทยให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา