โลโก้เว็บไซต์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 พฤศจิกายน 2565 โดย มทร.ล้านนาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) เข้าเยี่ยมชมงานของหน่วยวิจัยนวัตกรรมและทดสอบผลิตภัณฑ์งานระบบขนส่งทางราง
เมื่อระหว่างวันที่ 8-10 พฤษจิกายน 2565 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้เข้าเยี่ยมชมงานวิจัยและเครื่องมือทดสอบที่ใช้ในงานวิจัยระบบราง  ภายใต้หน่วยวิจัยนวัตกรรมและทดสอบผล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา