โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 ตุลาคม 2565 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 119 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์การจัดโครงการเพื่อให้นักศึกษาที่ออกฝึกปฏิบัติงานตามสถานประกอบการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ได้นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานซึ่งกันและกัน ตลอดจนให้เกิดกิจกรรมทางด้านวิชาการที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะที่เหมาะสมกับบัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีความพร้อมในการประกอบวิชาชีพในอนาคตต่อไป มีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 145 คน ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจากคุณสุทธิพจน์ ตรีภูวพฤทธิ์ กรรมการบริหาร บริษัท อีซียู ช็อป1 จำกัด บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง “เส้นทางสู่การเป็นผู้ประกอบการ และการพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิศวกรรม” อีกด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา