โลโก้เว็บไซต์ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 ตุลาคม 2565 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา
เมื่อวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา