โลโก้เว็บไซต์ การพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อการยกระดับคุณภาพกำลังอาชีวศึกษา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อการยกระดับคุณภาพกำลังอาชีวศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 ตุลาคม 2565 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จับมือ สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ พัฒนาความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพกำลังคนอาชีวศึกษา
เมื่อวันที่ 7  ตุลาคม  2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิจจา  ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมหารือการพัฒนาความร่วมมือเพื่อยกระดั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา