โลโก้เว็บไซต์ ประกัน 64  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกัน 64

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 กันยายน 2565 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564
เมื่อวันที่ 20 - 21 กันยายน  2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับหลักคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 และได้นำผลการตรวจประเมินคุณภาพไปปรับปรุงพัฒ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา