โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมกรรมศาสตร์ ร่วมกับศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี จัดอบรมโครงการการพัฒนา Mobile Learning Application บนพื้นฐานแนวคิด Connectivism  ให้กับอาจารย์ในกลุ่มโรงเรียนอำเภอพร้าว  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมกรรมศาสตร์ ร่วมกับศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี จัดอบรมโครงการการพัฒนา Mobile Learning Application บนพื้นฐานแนวคิด Connectivism ให้กับอาจารย์ในกลุ่มโรงเรียนอำเภอพร้าว

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 7 มีนาคม 2565 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 535 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี จัดอบรมโครงการการพัฒนา Mobile Learning Application บนพื้นฐานแนวคิด Connectivism ณ โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง  อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพ โดยการส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีทักษะในการพัฒนาสื่อการสอน Mobile learning applications  ที่เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ให้เกิดประโยชน์ โดยเป็นโครงการที่ต่อยอดจากโครงการเดิมในลักษณะของการถอดบทเรียนเนื้อหาที่ได้จากการสร้างทักษะอาชีพ มาพัฒนาเป็นสื่อการสอนมีความหลากหลายส่งเสริมการเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพให้แก่คณะครูกลุ่มโรงเรียนในอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา