โลโก้เว็บไซต์ อบรม ครูพี่เลี้ยง รร แม่ปั๋ง อ.พร้าว | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อบรม ครูพี่เลี้ยง รร แม่ปั๋ง อ.พร้าว

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 7 มีนาคม 2565 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมกรรมศาสตร์ ร่วมกับศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี จัดอบรมโครงการการพัฒนา Mobile Learning Application บนพื้นฐานแนวคิด Connectivism ให้กับอาจารย์ในกลุ่มโรงเรียนอำเภอพร้าว
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี จัดอบรมโครงการการพัฒนา Mobile Learning Application บนพื้นฐานแนวคิด Connectivism ณ โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา