โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา โยธาได้รับรางวัล | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักศึกษา โยธาได้รับรางวัล

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 มีนาคม 2565 โดย มทร.ล้านนานักศึกษาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมเข้ารับเหริยญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2564
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์  2565 นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ได้เข้ารับเหร๊ยญรางวัลเรียนดี ประจำปี พศ. 2564 รายนามภูรินทร์  แสงแก้ว โดยได้เกรดเฉลี่ยสะสม 3.77 ซึ่งผ่านการคัด...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา