โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมเข้ารับเหริยญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2564 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักศึกษาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมเข้ารับเหริยญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 มีนาคม 2565 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 387 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์  2565 นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ได้เข้ารับเหร๊ยญรางวัลเรียนดี ประจำปี พศ. 2564 รายนามภูรินทร์  แสงแก้ว โดยได้เกรดเฉลี่ยสะสม 3.77 ซึ่งผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับเหร๊ยญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2564  กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชาฯ สยามกุฎราชกุมาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศสไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ศาลาหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา