โลโก้เว็บไซต์ ปัจฉิมนิเทศ สหกิจศึกษา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปัจฉิมนิเทศ สหกิจศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 มีนาคม 2565 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565  ฝ่ายงานวิชาการและกิจการนักศึกษา ตณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิติพร  พันธุ์ท่าช้าง  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา