โลโก้เว็บไซต์ ต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรี  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรี

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 ธันวาคม 2564 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง อว ในการตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่
     วันที่ 27 ธันวาคม 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรี ดร.ดนุช  ตันเทิดทิตย์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา