โลโก้เว็บไซต์ บริษัท อีเล็คโทรเซรามิคส์(ไทยแลนด์) | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บริษัท อีเล็คโทรเซรามิคส์(ไทยแลนด์)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 ธันวาคม 2564 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับ บริษัท อิเล็คโทรเซรามิค (ไทยแลนด์) จำกัด เข้ามอบทุนการศึกษา ประจำปี 2564
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พินิจ  เนื่องภิรมย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพดี  หัตถสินและอาจารย์อรรถพล  วิเวก ได้ต้อนรับ คุณจ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา