โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมร่วมตอบแบบประเมินวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญร่วมร่วมตอบแบบประเมินวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 มีนาคม 2565 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 3636 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนเสียภายนอก ร่วมตอบแบบวัดความรู้ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน่ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transpacency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายข่าวประกาศประชาสัมพันธ์นี้ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา