โลโก้เว็บไซต์ 2022-03-04 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2022-03-04

ขอเชิญร่วมร่วมตอบแบบประเมินวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ศุกร์ 4 มีนาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนเสียภายนอก ร่วมตอบแบบวัดความรู้ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน่ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transpacency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายข่าวประกาศประชาสัมพันธ์นี้  >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ผนึกความร่วมมือทางวิชาการ มจพ. ร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากร มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล
ศุกร์ 4 มีนาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

         วันที่ 4 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ ทางด้านการสอน การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม รวมถึงระบบงานสายสนับสนุน  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา และ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมลงนาม... >> อ่านต่อ


ลงทะเบียนเข้าอบรม พ.ร.บ.สัตว์ทดลอง
ศุกร์ 4 มีนาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย ผู้ที่สนใจ เข้าลงทะเบียน เข้าอบรม พ.ร.บ. สัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์   เชฺิญ CLICK >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงาน ค้นคว้าอิสระระดับปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ ครั้งที่ 14
ศุกร์ 4 มีนาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบริการ

         สมาคมฟิสิกส์ไทยร่วมกับ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงาน“ค้นคว้าอิสระระดับปริญญาตรี สาขาวิชาฟิสิกส์ ครั้งที่ 14" ในงานประชุมวิชาการ Siam Physics Congress 2022 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่>>>    >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา