โลโก้เว็บไซต์ การพัฒนา Platform และการบริหารจัดการศึกษา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การพัฒนา Platform และการบริหารจัดการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 กันยายน 2565 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์จัดโครงการเสวนาการพัฒนา Platform และการบริหารจัดการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการภายใต้โครงการบัณฑิตพันธ์ุใหม่
เมื่อวันที่ 8- 9 กันยายน 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ได้จัดโครงการเสวนาการพัฒนา Platform และการบริหารจัดการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการภายใต้โครงการบัณฑิตพันธ์ุใหม่ โดยผู้ช...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา