โลโก้เว็บไซต์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 กันยายน 2565 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม NBTC Career Days 2022
คณะวิศวกรรมศาสตร์  เข้าร่วมกิจกรรม NBTC Career Days  2022  จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  ณ ห้องประชุมบัวระวง มทร.ล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา