โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดโครงการเสวนาการพัฒนา Platform และการบริหารจัดการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการภายใต้โครงการบัณฑิตพันธ์ุใหม่ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดโครงการเสวนาการพัฒนา Platform และการบริหารจัดการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการภายใต้โครงการบัณฑิตพันธ์ุใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 กันยายน 2565 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 97 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 8- 9 กันยายน 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ได้จัดโครงการเสวนาการพัฒนา Platform และการบริหารจัดการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการภายใต้โครงการบัณฑิตพันธ์ุใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นให้เกิดทักษะสมรรถนะ และตอบโจทย์ภาคการผลิตสู่ New S-Curve ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วรินทร์ รอดโพธิ์ทอง คุณจตุรงค์ พิศุทธ์สิทธุ์ และคุณวิทยา พลเพชร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา