โลโก้เว็บไซต์ ไทยออย ประชาสัมพันธ์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ไทยออย ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 กรกฎาคม 2565 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับบริษัทไทยออยล์ จำกัด(มหาชน) จัดกิจกรรมรับสมัครทุนการศึกษาและรับฝึกงาน
วันพุธที่ 29 มิถุนายน  2565  คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับบริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมรับสมัครทุนการศึกษาและรับฝึกงาน โดยมี อาจารย์ดร กิจจา  ไชยทนุ คณบดีคณะวิศกรรมศาสตร์เป็น...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา