โลโก้เว็บไซต์ SCG  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

SCG

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 มีนาคม 2564 โดย มทร.ล้านนาบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด และ บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC BIM solution)
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (SCG BIM) และ บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC BIM solution) ดอนจั่น เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรวิศวกรรมโยธา เพื่อเป็นการหารือและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำงาน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา