โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขัน Teaching Academy 2020 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขัน Teaching Academy 2020

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 กุมภาพันธ์ 2563 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขัน Teaching Academy 2020 ครั้งที่ 9
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขัน Teaching Academy 2020 ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 5 – 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งรายการแข่งขันออ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา