โลโก้เว็บไซต์ การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล เนื่องในโอกาสสำเร็จหลักสูตร
วันที่ 16 ส.ค. 2561 : ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสสำเร็จหลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง" รุ่นที่ 8 และเป็นคนแรกของ ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา