โลโก้เว็บไซต์ ครุศาสตร์อุตสาหการจัดโครงการครูช่างอาสาฯ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ครุศาสตร์อุตสาหการจัดโครงการครูช่างอาสาฯ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนาครุศาสตร์อุตสาหการ จัดโครงการครูช่างอาสาฯ
อาจารย์มนตรี  แก้วอยู่ คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหการ สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัด “โครงการครูช่...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา