โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 พฤศจิกายน 2560 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดีกับผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดีกับผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์  เคลือบวัง   ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา