โลโก้เว็บไซต์ พิธีมอบอุปกรณ์สื่อการสอนสำหรับผู้บกพร่องทางสายตา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีมอบอุปกรณ์สื่อการสอนสำหรับผู้บกพร่องทางสายตา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 พฤศจิกายน 2560 โดย มทร.ล้านนาพิธีมอบอุปกรณ์สื่อการสอนสำหรับผู้บกพร่องทางสายตา
ดร.ยุพดี  หัตถสิน อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำนักศึกษามอบผลงานวิทยานิพนธ์ 5 ผลงาน (อุปกรณ์สื่อการสอนสำหรับผู้บก...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา