โลโก้เว็บไซต์ พิธีมอบอุปกรณ์สื่อการสอนสำหรับผู้บกพร่องทางสายตา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีมอบอุปกรณ์สื่อการสอนสำหรับผู้บกพร่องทางสายตา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 พฤศจิกายน 2560 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 1819 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ดร.ยุพดี  หัตถสิน อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำนักศึกษามอบผลงานวิทยานิพนธ์ 5 ผลงาน (อุปกรณ์สื่อการสอนสำหรับผู้บกพร่อง, พิการทางสายตา) ให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

โดยได้รับเกียรติจากผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ ตัวแทนผู้ส่งมอบและนายประมวล  พลอยกมลชุณย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดฯ เป็นตัวแทนผู้รับมอบ โดยในปีการศึกษา 2560 นักศึกษาได้จัดทำวิทยานิพนธ์ทั้งหมด 5 ผลงาน ดังนี้

1. ตู้จ่ายยาเม็ดสามัญประจำบ้านสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ผลงานนายสัชฌุกร  พรมสุวรรณ์และนายสัญญา ฉอ้อนโฉม

2. สื่อการเรียนรู้แผนที่ประเทศไทยสำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการมองเห็นระดับประถมศึกษาผลงานนายฐิติ  อภิมุขเจริญและนายนันทิพัฒน์  สุริยสา

3. ไม้บรรทัดเพื่อการศึกษาของนักเรียนคนตาบอด ผลงานนายยุทธพล  คำมูลใจและนายกรกฎ  นามวงษ์

4. เทอร์โมมิเตอร์บอกอุณหภูมิปัจจุบันด้วยภาษา AEC สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นผลงานนายภูชิต  นันต๊ะ และนายสงกรานต์  ลือยศ

5. นาฬิกาและปฏิทินเพื่อบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็นสำหรับนักเรียนสอนคนตาบอดผลงานนายณัฐวุฒิ  สุภาและนายศิขรินทร์  วิวัฒน์พงศ์พันธุ์

ดร.ยุพดี  หัตถสิน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ กล่าวว่าโครงงานทั้งหมดของนักศึกษาอยู่ในรายวิชาโครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในแต่ละปีการศึกษาจะให้นักศึกษาเข้ามาสำรวจความต้องการสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนสอนคนตาบอด โดยนักศึกษาแต่ละกลุ่มจะออกแบบสื่อที่นำไปพัฒนาทักษะหรืออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันของนักเรียนพิการทางสายตาได้ โดยมีอาจารย์ศิริพร  วงศ์รุจิไพโรจน์และอาจารย์วัชชิระ  หาญกล้า อาจารย์ประจำโรงเรียนสอนคนตาบอดฯ คอยให้คำชี้แนะจนโครงงานของนักศึกษามีความสมบูรณ์ นำมาใช้กับนักเรียนพิการทางสายตาได้จริง ซึ่งในปี 2560 เป็นปีที่ 8 ที่ทางสาขาได้ส่งมอบผลงานวิทยานิพนธ์ให้กับโรงเรียน

นายประมวล  พลอยกมลชุณย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดฯ กล่าวขอบคุณอธิการบดี คณาจารย์และนักศึกษาที่ไม่มองข้ามผู้พิการ โดยอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับผู้บกพร่องและผู้พิการทางการมองเห็นถือเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อการพัฒนาโสตด้านต่างๆ แต่ด้วยงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดและราคาของอุปกรณ์ค่อนข้างสูงทำให้อุปกรณ์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน การที่อาจารย์และนักศึกษาได้เข้ามาสำรวจความต้องการก่อนการผลิตอุปกรณ์ ถือว่าตอบโจทย์ให้กับนักเรียนที่มีความต้องการใช้อุปกรณ์อย่างตรงวัตถุประสงค์

ด้าน ผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ ในอนาคตทางมหาวิทยาลัยฯ จะพัฒนาปรับปรุงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาโดยของบประมาณงานวิจัยกับหน่วยงานที่สนับสนุนฯ เพื่อให้สามารถผลิตอุปกรณ์ได้จำนวนมากขึ้น แข็งแรง ทนทาน เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานและจะพัฒนาต่อยอดสำหรับผู้พิการทางการได้ยินและด้านอื่นๆ ต่อไป

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา