โลโก้เว็บไซต์ 12-10-60 รับรองหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

12-10-60 รับรองหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 ตุลาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาสภาวิศวกร ตรวจรับรองปริญญาฯ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ผศ.สนิธ พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อรับรองปริญญา ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 คณะวิศวกรร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา