โลโก้เว็บไซต์ สภาวิศวกร ตรวจรับรองปริญญาฯ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สภาวิศวกร ตรวจรับรองปริญญาฯ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 ตุลาคม 2560 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1709 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.สนิธ พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อรับรองปริญญา ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มทร.ล้านนาและมอบของที่ระลึกแก่คณะอนุกรรมการรับรองปริญญาจากสภาวิศวกร ได้แก่ นายมานิตย์ กู้ธนพัฒน์ ประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วย ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช รศ.ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ นายบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย กรรมการและนางสาวโชติกา ทยากรโกสิน ผู้ช่วยเลขานุการ ในการประชุมร่วมและตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเพื่อรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพควบคุมหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตซึ่งนำเสนอข้อมูลโดยอาจารย์จิรศักดิ์ ปัญญา และในโอกาสนี้คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เข้าร่วมประชุมและนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วย  ณ ห้องประชุม 1  อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา วันที่ 12  ตุลาคม พ.ศ.2560

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา