โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา คอบ. ได้รับทุนการศึกษาจาก สำนักงาน ปตท. | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักศึกษา คอบ. ได้รับทุนการศึกษาจาก สำนักงาน ปตท.

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 สิงหาคม 2560 โดย มทร.ล้านนานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ค.อบ.วิศวกรรมโยธา คว้าทุนการศึกษาจาก สำนักงาน ปตท
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ราย  น.ส.วณัฐฌา  เฉลิมพิพัฒน์ นศ.ค.อบ.วิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 4  คว้าทุนการศึกษาจาก สำนักงาน ปตท. ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ประจำปี 2560  จำนวน 1 ทุน (10,000 บาท)...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา