โลโก้เว็บไซต์ MyanmarMyanmar - Thailand Higher Education - Thailand Higher Education | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

MyanmarMyanmar - Thailand Higher Education - Thailand Higher Education

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 กรกฎาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ Myanmar - Thailand Higher Education Institutions Leadership Development and Networking Programme
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา พร้อมด้วยผู้บริหาร มทร.ล้านนา ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ Myanmar - Thailand Higher Educatoin...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา