โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดปฐมนิเทศสหกิจศึกษา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดปฐมนิเทศสหกิจศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดนิเทศสหกิจศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษา “ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2559” แก่นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมอ...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา