โลโก้เว็บไซต์ พนมเปญ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พนมเปญ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 ธันวาคม 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนาเข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา
มทร.ล้านนาเข้าร่วมโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ด้านการศึกษา  โดยปีการศึกษา 2560 ให้ทุนจำนวน 3 ทุน แบ่งสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 1 ทุน และ สาขา IBM 2 ทุน  โดย ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล รอง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา