โลโก้เว็บไซต์ สวัสดีปีใหม่ กอง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สวัสดีปีใหม่ กอง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 ธันวาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบของสวัสดีปีใหม่หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชา  ยืนยงกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์    เข้ามอบของสวัสดีปีใหม่หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยเ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา