โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดนิเทศสหกิจศึกษา  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดนิเทศสหกิจศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 1625 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษา “ปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2559” แก่นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมเหมืองแร่, วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมแม่พิมพ์, วิศวกรรมโยธาและวิศวกรรมโยธาสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.โกศล  โอฬารไพโรจน์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดการโครงการและให้โอวาทแนะนำการปฏิบัติตนขณะฝึกประสบการณ์ ทั้งนี้ทางคณะวิศกรรมศาสตร์ ได้เชิญคุณวรวิทย์  เอื้ออนุกูลพงษ์และคุณมัณฑนา  คุณากร คณะผู้บริหาร บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวขณะฝึกประสบการณ์, อาจารย์ยุรธร จีนา แนะนำเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบและมนุษยสัมพันธ์ โดยนักศึกษาทั้งหมดจะฝึกประสบการณ์ในบริษัทฯ ต่างๆ เป็นเวลา 4 เดือน (มกราคม – พฤษภาคม 2560) ซึ่งจะเป็นการฝึกประสบการณ์ในรูปแบบสหกิจศึกษาจะใช้ระยะเวลามากกว่าการฝึกงานปกติ เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจในการทำงานจริงและนำมาต่อยอดในการศึกษาหรือทำวิจัยก่อนจบการศึกษาต่อไป จัดขึ้น  ณ ห้องประชุม 3 อาคารเรียนรวม เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา