โลโก้เว็บไซต์ Retreat กลุ่มราชมงคล ครั้งที่ 1 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Retreat กลุ่มราชมงคล ครั้งที่ 1

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 ธันวาคม 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 4233 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

Retreat กลุ่มราชมงคล ครั้งที่ 1

รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณบดี คณะผู้บริหาร ร่วมประชุม Retreat นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนโครงการ Mega Project ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 ราชมงคล ระดมความคิดเห็น กำหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพในการผลิตกำลังคนและพัฒนาสังคมรองรับนโยบายของรัฐบาล และจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565)แบ่งเป็น 6 กลุ่มยุทธศาสตร์ ได้แก่ กลุ่มแผนพัฒนากำลังคนระบบ Transport & Logistics, กลุ่มโครงการดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม Digital Economy, กลุ่มโครงการบริหารจัดกาน้ำทรัพยากร สิ่งแวดล้แมและโครงการเกษตรอาหาร, กลุ่มโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา, กลุ่มโครงการ Social Enterprise/ Social Engagement และกลุ่มโครงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ Creative industrial) โดยจะนำเสนอของบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลต่อไป

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา