โลโก้เว็บไซต์ การเพิ่มมูลค่าขยะอุตสาหกรรมภายใต้การพัฒนาฉนวนจีโอพอลิเมอร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การเพิ่มมูลค่าขยะอุตสาหกรรมภายใต้การพัฒนาฉนวนจีโอพอลิเมอร์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 มกราคม 2566 โดย มทร.ล้านนาศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดอบรม หัวข้อ
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2566 ศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดฝึกอบรมในหัวข้อ "การเพิ่มมูลค่าขยะอุตสาหกรรมภายใต้การพัฒนาฉนวนจีโอพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา