โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี  คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดอบรม หัวข้อ  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดอบรม หัวข้อ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 มกราคม 2566 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 151 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2566 ศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดฝึกอบรมในหัวข้อ "การเพิ่มมูลค่าขยะอุตสาหกรรมภายใต้การพัฒนาฉนวนจีโอพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากการสังเคราะห์ของเถ้าลอย กากผงสีและโพลีไอโซไซยานูเรตเพื่อทดแทนฉนวนกันความร้อนและฉนวนกันเสียง"  ภายใต้โครงการ Reinventing ปี 2565 ทั้งนี้รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรมและได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบใบประกาศแก่ผู้เข้าอบรม  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประชา ยืนยงกุล เป็นหัวหน้าโครงการ และ ดร.ภาสินี ศิริประภา หัวหน้าหน่วยวิจัยวัสดุหมุนเวียนและคณะนักวิจัยร่วมเป็นวิทยากร

การอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการสังเคราะห์วัสดุจีโอพอลิเมอร์จากขยะอุตสาหกรรม และการขึ้นรูปเท่าขนาดจริง รวมทั้งการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Return On Investment) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปต่อยอดในกิจการหรือธุรกิจในอนาคตได้ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้ประกอบการด้านห้องเย็น อาคารพลังงาน หินเทียม น้ำตก กระถางต้นไม้ งานก่อสร้าง ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตร อาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รวมทั้งหมด 60 คนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา