โลโก้เว็บไซต์ 2023-11-13 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2023-11-13

สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ล้านนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่นักเรียน ห้องเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
จันทร์ 13 พฤศจิกายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 12 พ.ย. 66 สาขาวิทยาศาสตร์เชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ห้องเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ       โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่... >> อ่านต่อ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU รายงานผลการดำเนินงานโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน ให้กับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
จันทร์ 13 พฤศจิกายน 2566 / ข่าวกิจกรรม ภาพบรรยากาศ

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมแคฝรั่ง ชั้น 6 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เวลา 13.00 น.  คณะสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) นำโดย นายศิรัสก์ ศิริสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นายอฐพล พลายแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวเมธาวี แก้วสินจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวกัญญารัฐ ข้าวบัว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงาน โครงการการสร้างศักยภาพสถาบันอุดมศึกษาในการทำงานร่วมกับภาคอ... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน และ บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ การพัฒนานักศึกษาด้านสหกิจศึกษา
จันทร์ 13 พฤศจิกายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยาพร ไชยวงศ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมลงนามความร่วมมือกับ บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด โดย นายปรัชญา ผ่องใส ผู้อำนวยการโรงงาน ในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ ระหว่างการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการปฏิบัติงานจริงเต็มเวลาในสถานประกอบการตามสาขาวิชาชีพ ณ บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี >> อ่านต่อ


เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (คูปองวิทย์เพื่อโอทอป) ปีงบประมาณ 2567
จันทร์ 13 พฤศจิกายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบริการ

  เปิดการรับสมัครผู้ประกอบการ OTOP เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ของ สป.อว. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผู้ประกอบการ สามารถยื่นใบสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ที่  Link https://opms.mhesi.go.th/applications/public/register   ผู้ประสานงาน : น.ส.หนึ่งฤทัย แสงใส (คุณหนึ่ง) 089 429 9275  >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
จันทร์ 13 พฤศจิกายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการอธิการบดีฯ พร้อมด้วยทีมคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และให้พบปะกับอาจารย์ในสาขาเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนและรับทราบข้อมูลระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ในวันจันทร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา เช... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
จันทร์ 13 พฤศจิกายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมีอาจารย์ชาคริต ชูวุฒยากร รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และอาจารย์ ดร.อดิเรก ชัยนวกุล ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวรายงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ในการนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฟ้าวิกร อินลวง หัวหน้าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาข... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
จันทร์ 13 พฤศจิกายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์ นำอิน รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “โครงปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาเรื่อง “การเตรียมตัวก่อนการสมัครงาน การเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน และการเขียน Super Resume” โดยได้รับเกียรติจากคุณกาญจนา สุวรรณโณ วิทยากรพิเศษ JOBTOPGUN ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนที่ผ่านการปฏิบัติ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา