โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน และ บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ การพัฒนานักศึกษาด้านสหกิจศึกษา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน และ บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ การพัฒนานักศึกษาด้านสหกิจศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 พฤศจิกายน 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 118 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยาพร ไชยวงศ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมลงนามความร่วมมือกับ บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด โดย นายปรัชญา ผ่องใส ผู้อำนวยการโรงงาน ในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ ระหว่างการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการปฏิบัติงานจริงเต็มเวลาในสถานประกอบการตามสาขาวิชาชีพ ณ บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

     การลงนามครั้งนี้ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการจัดการศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน งานวิจัย ระหว่างบริษัทและมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ (Workplace) มีสมรรถนะพร้อมสู่โลกแห่งการทำงานจริงได้ทันทีหลังสำเร็จการศึกษา (Ready to Work) และเป็นการเสริมสร้างให้นักศึกษามีคุณธรรมในการทำงาน มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม มีเจตคติที่ดีในการทำงาน สำนึกในจรรยาบรรณอาชีพ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา