โลโก้เว็บไซต์ 2022-06-23 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 วันที่ : 2022-06-23

โครงการถ่ายทอดนโยบายเพื่อนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย ณ มทร.ล้านนา น่าน ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2564
พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

          ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีโครงการถ่ายทอดนโยบายเพื่อนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อช่วยให้งานด้านบริหารมหาวิทยาลัย สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนการพัฒนาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วม และเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ละพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2565 ณ มทร.ล้านนา น่าน     &n... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมแห่งประเทศไทยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 15และระดับชาติครั้งที่ 23
พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 / ข่าวทุน/วิจัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมแห่งประเทศไทยระดับนานาชาติครั้งที่ 15และระดับชาติครั้งที่ 23  กำหนดการเปิดรับบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการ  เปิดรับบทความ/ผลงาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปผ่านระบบออนไลน์ Online submission หมดเขตส่งบทความ วันที่ 30 มิถุนายน  2565 ที่เว็บไซต์  https://tsae2022.rmutl.ac.th หมายเหตุ - งดเว้นค่าลงทะเบียนสำหรับบุคลากร/นักศึกษา สังกัด มทร. ล้านนา ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา