โลโก้เว็บไซต์ โครงการถ่ายทอดนโยบายเพื่อนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย ณ มทร.ล้านนา น่าน ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2564 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการถ่ายทอดนโยบายเพื่อนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย ณ มทร.ล้านนา น่าน ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2564

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2565 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 3204 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีโครงการถ่ายทอดนโยบายเพื่อนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อช่วยให้งานด้านบริหารมหาวิทยาลัย สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนการพัฒนาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วม และเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ละพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2565 ณ มทร.ล้านนา น่าน

          โดยวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และผู้บริหาร ได้ประชุมหารือติดตามการดำเนินงานศูนย์วนเกษตร-พฤกษเภสัช ร่วมกับมูลนิธิกสิกรไทย ณ ห้องประชุมชมพูภูคา อาคารอำนวยการ พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างศูนย์วนเกษตร-พฤกษเภสัช ณ บริเวณแปลงเกษตร และได้ร่วมประชุมการดำเนินโครงการฯ กัญชาเพื่อการแพทย์ ร่วมกับบริษัท บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จำกัด ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสาขาวิทยาศาสตร์

          และวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และผู้บริหาร ได้ประชุมถ่ายทอดนโยบายการบริหาร และหารือข้อราชการต่างๆ ร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรของ มทร.ล้านนา น่าน ณ ห้องประชุมพระพิรุณ 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ

เพิ่มเติม : โครงการถ่ายทอดนโยบายเพื่อนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย ณ มทร.ล้านนา น่าน ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2564ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา