โลโก้เว็บไซต์ บทความ | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

 บทความ

หลักสูตร วศ.บ.ยธ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง การวิเคราะห์ด้วยไฟไนเอลิเมนต์เบื้องต้น
พฤหัสบดี 5 มีนาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

ด้วยหลักสูตรวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดการเรียนการสอนรายวิชาการออกแบบอาคาร ทางหลักสูตรได้เล็งเห็นประโยชน์ที่นักศึกษาและบุคลากรได้รับฟังการบรรยายจากบุคคลภายนอกเป็นประโยชน์กับนักศึกษาและบุคลากรที่เข้ารับฟัง โดยการบรรยายครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินพัฒน์ บัวชาติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมสาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้บรรยาย ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 13:30-15:00 น. ณ ห้อง ยธ.4-203 มหาวิทยาลัยเทคโนโ... >> อ่านต่อ


หลักสูตร วศ.บ.ยธ ร่วมกับ วิทยากรภายนอก จัดการอบรมการ Render for Sketchup
จันทร์ 2 มีนาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

หลักสูตร วศ.บ.ยธ ร่วมกับ วิทยากรภายนอก จัดการอบรมการ Render for Sketchup ณ ห้อง ยธ. 4-202 อาคาร ยธ.4 หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย นักศึกษา และบุคลากร หลักสูตรวิศวกรรมโยธา และบุคคลภายนอกเข้ารับการอบรม  >> อ่านต่อ


หลักสูตร วศ.บ.โยธา จัดบรรยายพิเศษเรื่อง ความปลอดภัยในการทำงาน ภาคเรียนที่ 2/2562
พฤหัสบดี 27 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ โดย อ.ดร.ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง "ความปลอดภัยในการทำงาน" ณ ห้อง ยธ.4-303 อาคาร ยธ.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:30-17:00 น. โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ คุณศักดิ์สกุล สกุลโต เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัย ให้กับคณาจารย์และนักศึกษา และเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชาการตรวจสอบงานก่อสร้าง หลักสูตรฯ ขอ... >> อ่านต่อ


นักศึกษาหลักสูตร วศ.บ.ยธ จัดทำเก้าอี้สำหรับห้องปฏิบัติการ จากการเรียนวิชา Civil Engineering Workshop
พฤหัสบดี 27 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวกิจกรรม

ปีการศึกษา 2552 ภาคเรียนที่ 2 นักศึกษาหลักสูตร วศ.บ.ยธ (4 ปี) ชั้นปีที่ 1 จัดทำเก้าอี้สำหรับห้องปฏิบัติการ จากการเรียนวิชา Civil Engineering Workshop โดยมีอาจารย์ปิ่นแก้ว กันฟุก เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ซึ่งรวมจำนวนชิ้นงานทั้งหมด 42 ตัว ซึ่งทุกตัวมีการติด QR code ไว้เพื่อแสดงรายชื่อผู้จัดทำเก้าอี้ตัวนั้น ๆ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักศึกษาผู้ปฏิบัติงานในอนาคตต่อไป >> อ่านต่อ


บริษัท Makita จำกัด จัดอบรมบรรยายเครื่องมืองานไม้ สำหรับนักศึกษา วิชา Civil Engineering Workshop
จันทร์ 24 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8:30 - 12:00 น. หลักสูตรวิศวกรรมโยธา ได้รับเกียรติจากบริษัท  Makita จำกัด จัดอบรมบรรยายเครื่องมืองานไม้ สำหรับนักศึกษา วิชา Civil Engineering Workshop รวมถึงบุคลากรและนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการบรรยายและสาธิตการใช้เครื่องมือ พร้อมแจกของรางวัลกับนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรม ณ อาคาร ยธ.4 หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาและบุคลากรให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก >> อ่านต่อ


คณาจารย์และนักศึกษา วศ.บ.ยธ. มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ศึกษาดูงาน บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
ศุกร์ 21 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวกิจกรรม

ตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษา วศ.บ.ยธ. มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จัดโครงการ ศึกษาดูงาน บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ณ โครงการ มัณฑนา สันทราย-เชียงใหม่ อำเภอ สันทราย จ.เชียงใหม่ ในวันพฤหัสที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:30-15:30 น. ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในด้านงานก่อสร้างบ้านด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนวิชา การตรวจสอบงานก่อสร้าง เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกงานและการทำงานจริงในโอกาสต่อไป หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ขอขอบพระคุณ บริษัท แล... >> อ่านต่อ


ตัวแทนนักศึกษาและคณาจารย์คว้ารางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12
จันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ ส่งตัวแทนนักศึกษาและอาจารย์ผู้ควบคุมทีม เข้าร่วมการแข่งขันราชมงคลวิชาการครั้งที่ 12  วิศวกรรมระดับชาติ ณ มทร.ศรีวิชัย จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 12–14 กุมภาพันธ์  2563  โดยได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน 2 รายการ ได้แก่ การแข่งขันคอนกรีตกำลังสูงผสมขยะพลาสติก และการประกวดโปสเตอร์สหกิจศึกษา  ซึ่งนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ สามารถคว้ารางวัลมาครองได้ คือ รางว... >> อ่านต่อ


อาจารย์หลักสูตร วศ.บ.ยธ. มทร.ล้านนา เชียงใหม่ บรรยายถ่ายทอดความรู้การวิจัยด้วยแบบจำลองอุทกศาสตร์ SWAT
จันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ ดร.ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ บรรยายถ่ายทอดความรู้การวิจัยด้วยเรื่องแบบจำลองอุทกศาสตร์ SWAT ภายใต้โครงการการวิจัย สวก. เรื่อง "การประเมินความเสี่ยงต่อปัญหาน้ำท่วมขังฉับพลันในพื้นที่ชุมชนเมืองอันเนื่องจากการขยายตัวของพื้นที่เมือง กรณีศึกษา พื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่" โดยมีอาจารย์ ดร.นิกร มหาวัน อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย มีผู้รั... >> อ่านต่อ


ชมรม BIM and 3D MODEL RMUTL จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit สำหรับออกแบบงานโครงสร้าง 3 มิติ เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563
ศุกร์ 14 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563 ชมรม BIM and 3D MODEL RMUTL หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ ได้จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  Autodesk Revit สำหรับออกแบบงานโครงสร้าง 3 มิติ ให้สมาชิกชมรมที่กำลังศึกษา ณ อาคารโยธา 4 ชั้น 3 ห้อง 302 สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้นักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมโยธา ได้รับความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้โปรแกรมในการสร้างแบบจำลอง3มิติ เพื่อสามารถประยุกต์ใ... >> อ่านต่อ


บรรยายพิเศษเรื่อง การตรวจสอบงานโครงสร้าง คสล. คอร. และ เหล็กรูปพรรณ โดยคุณ มานะ ศรีสวรรค์
พฤหัสบดี 13 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมบรรยายเพิเศษเรื่อง "การตรวจสอบงานโครงสร้าง คสล. คอร. และ เหล็กรูปพรรณ" โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก ปตท.สผ. คุณมานะ ศรีสวรรค์ (ศิษย์เก่าแผนกวิชาช่างโยธา รุ่นที่ 18) ให้กับนักศึกษาในวิชาการตรวจสอบงานก่อสร้าง ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:00-17:00 น. ณ อาคาร ยธ.4 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ โดยในกิจกรรมนี้ คุณมานะ ศรีสวรรค์ ได้มอบทุนการศึกษาจำนวนหนึ่งให้กับ นักศึกษาที่มีผลการเรียนสูงสุดจำนวน 2 ราย ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ ที่ให้เกียรติเด... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 11 - 20 ทั้งหมด 88

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา