โลโก้เว็บไซต์ บทความ | หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

 บทความ

ชมรมศิษย์เก่าก่อสร้างตีนดอย ร่วมกับหลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จัดกิจกรรมสัมมนาเรื่อง การเตรียมตัวสู่การประกอบวิชาชีพวิศวกรโยธา ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
อาทิตย์ 22 พฤศจิกายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

ชมรมศิษย์เก่าก่อสร้างตีนดอย ร่วมกับหลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จัดกิจกรรมสัมมนาเรื่อง "การเตรียมตัวสู่การประกอบวิชาชีพวิศวกรโยธา" ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9:00 – 16:00 น. ณ ห้องประชุม ยธ.4-303 อาคาร ยธ.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการประกอบอาชีพในสายงานวิศวกรรมโยธา คุณจิระศักดิ์  ประจักษ์วินัยบดี กรรมการ มูลนิธิเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีเนื้อหาในการบรรยายที่ม... >> อ่านต่อ


ชมรมศิษย์เก่าก่อสร้างตีนดอย ร่วมกับหลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการและมอบทุนการศึกษาแก่รุ่นน้อง ประจำปี 2563
เสาร์ 21 พฤศจิกายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

ชมรมศิษย์เก่าก่อสร้างตีนดอย ร่วมกับหลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการและมอบทุนการศึกษาแก่รุ่นน้อง ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9:00 - 12:00 น. ณ ห้อง ยธ.4-303 อาคาร ยธ.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ โดยปีนี้ได้จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง "นวัตกรรมงานก่อสร้าง และประสบการณ์การทำงานวิชาชีพ" บรรยายโดยคุณจิระศักดิ์  ประจักษ์วินัยบดี กรรมการ มูลนิธิเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี... >> อ่านต่อ


ชมรมศิษย์เก่าก่อสร้างตีนดอย มอบหน้ากากเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 ให้แก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษารุ่นน้อง
จันทร์ 31 สิงหาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

ในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 14:00 น. ณ อาคาร ยธ.4 มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ คณะตัวแทนจากชมรมศิษย์เก่าก่อสร้างตีนดอย ได้เข้าพบผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และครุศาสตร์อุตสาหกรรม (วิศวกรรมโยธา) มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ เพื่อมอบหน้ากากเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 ให้แก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษารุ่นน้อง รวมมูลค่า 34,835 บาท ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด 19 และสร้างความรักใคร่สามัคคีในหมู่คณะ อันเป็นประเพณีอันดีงามที่ได้ปฏิบัติสืบต่อ... >> อ่านต่อ


หลักสูตร วศ.บ.ยธ จัดโครงการอบรมโปรแกรมการออกแบบโครงสร้างระบบ 3 มิติ (Tekla: Structural design และ BIM: Building Information Modeling)
จันทร์ 24 สิงหาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ จัดโครงการอบรมโปรแกรมการออกแบบโครงสร้างระบบ 3 มิติ (Tekla: Structural design และ BIM: Building Information Modeling) ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณปณิธิ  พรหมสาขา ณ สกลนคร และคุณตะวัน  บุญนิธี เป็นวิทยากรอบรม ในระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 ณ อาคาร ยธ. 4 หลักสูตรวิศวกรรมโยธา โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทำการสอน วิจัย ผลิตวิศวกรโยธาน... >> อ่านต่อ


หลักสูตรวิศวกรรมโยธาจัดอบรมการใช้งานโปรแกรมด้านการออกแบบ 3 มิติ AutoCAD Civil 3D
จันทร์ 17 สิงหาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

    หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมด้านการออกแบบ 3 มิติ AutoCAD Civil 3D ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 ณ หลักสูตรวิศวกรรมโยธา โดยได้รับเกียรติจากคุณวิธวรรธน์ ลือชัยวิทย์วงศ์ เป็นวิทยากรในการสอนการใช้งาน       มีวัตถุประสงค์การจัดการศึกษา ส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทำการสอน วิจัย ผลิตวิศวกรโยธานักปฏิบัติ ให้บริการวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์แ... >> อ่านต่อ


สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการชีวิตดี-มีเป้าหมาย
อาทิตย์ 9 สิงหาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 8-9 สิงหาคม 2563 เวลา 8:00-16:30 น. ณ อาคาร ยธ.4 มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการ "ชีวิตดี มีเป้าหมาย" ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของนักศึกษาในเชิงวัฒนธรรม (คติธรรม) เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายจำนวนกว่า 80 คน สามารถประยุกต์ใช้หลักศาสนา วัฒนธรรมอันดีกับการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างถูกต้อง เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีในการประกอบวิชาชีพให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณควบคู่ไปกับวัฒนาธรรมอันดี อีกทั้ง เพื่อเสริมสร้างความตระหน... >> อ่านต่อ


วิทยากร บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด บรรยายสาธิตการใช้โปรแกรม คำนวณ แรงยึดถอน Bolt
เสาร์ 1 สิงหาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 30 กรกฏาคม 2563 ตัวแทน บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด ให้เกียรติ เป็นวิทยากร บรรยายสาธิตการใช้โปรแกรม คำนวณ แรงยึดถอน Bolt  ผ่านระบบ Online แก่นักศึกษาและบุคลากร หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่      >> อ่านต่อ


ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา ปีการศึกษา 2562
พุธ 22 กรกฎาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ในวันที่  21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00-12:00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากผู้ประเมินจากทั้งหน่วยงานภายนอกและภายในได้แก่ ผศ.ณรงค์  เฉลิมวัฒนชัย อ.นรินทร์ จิวิตัน ผศ.ศุภชัย อัครนรากุล นางสาวจิรภัทร์ วงค์ทา ทั้งนี้มีตัวแทนคณาจารย์จากเขตพื้นที่เชียงใหม่ ตาก และ เชียงราย เข้าร่วมรับการสัมภาษณ์ ผ่านระบบ Online Meeting โดยผลการประเมินในปีนี้อยู่จะถูกใช้เป็นข้อมูลเพื่อการปรับปร... >> อ่านต่อ


หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ จัดอบรมการออกแบบโครงสร้างเหล็ก Open Web Cellular Beam & Castellated Beam
ศุกร์ 19 มิถุนายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ โดย ผศ.ดร.ฟองจันทร์ จิราสิต จัดอบรมการออกแบบโครงสร้างเหล็ก Open Web Cellular Beam & Castellated Beam โดยวิทยากร คุณ เอ จักรพล ทิพย์สุวรรณ วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 นี้ เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ อาคาร โยธา 4 ชั้น 2 (ดำเนินการตามมาตรการการควบคุมระยะห่างทางสังคม social distancing) เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการออกแบบโครงสร้างเหล็กด้วย Cellular Beam & Castellated Beam ให้กับคณาจารย์ ศิษย์เก่า นักศึกษา และบุคคลภายนอกที่สนใจ หลักสูตรฯ ขอขอบพระคุณ... >> อ่านต่อ


หลักสูตร วศ.บ.โยธา จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Concrete Repair Water Proof & Surface Coating
ศุกร์ 6 มีนาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ โดย ผศ.ดร.ฟองจันทร์ จิราสิต จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง "Concrete Repair Water Proof & Surface Coating" ณ ห้อง ยธ.4-303 อาคาร ยธ.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 13:00-16:00 น. โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณมาณิตย์ ยงค์ทอง ผู้ก่อตั้งบริษัท MNP Engineering Service Co., Ltd. เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการซ่อมแซมผิวคอนกรีต ให้กับคณาจารย์และนักศึกษา และเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชาการตร... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 88

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา