โลโก้เว็บไซต์ อุไรวรรณ   สายยะนันท์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ผู้เขียน : อุไรวรรณ สายยะนันท์

ขอเชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์
ศุกร์ 3 เมษายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตั้งแต่ระดับคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสาขา และหัวหน้างาน) ตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีโดยหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1 ไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)   ผ่านระบบประเมินออนไลน์ https://forms.gle/qkxH4nAPb8x12k4A7 >> อ่านต่อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมหารือผู้แทนจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
จันทร์ 16 มีนาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 อาจารย์ ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินิจ เนื่องภิรมย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และคณาจารย์ เข้าหารือร่วมกับผู้แทนจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เพื่อหารือการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการขึ้นทะเบียนเป็นศูนย์ทดสอบตามทิศทางนโยบายการพัฒนากำลังคนของประเทศ >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าพบ พันโทจักรพันธ์ พุฒสุวรรณ แสดงความขอบคุณในการสนับสนุนสถานที่จัดงานวิ่งการกุศล 13 ปี วิศวะตีนดอย
จันทร์ 16 มีนาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 อาจารย์ ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินิจ เนื่องภิรมย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโทสุรพิน พรมแดน เข้าพบ พันโทจักรพันธ์ พุฒสุวรรณ ผู้บังคับกองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก เพื่อแสดงความขอบคุณใน การสนับสนุนสถานที่จัดงานวิ่งการกุศล 13 ปี วิศวะตีนดอย วิ่งด้วยกันปันใจให้น้อง “เทคโนตีนดอย ENGINEER RUN 2020” คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ... >> อ่านต่อ


สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม วิ่งการกุศล ๑๓ ปี วิศวะตีนดอย ภายใต้โครงการวิ่งด้วยกันปันใจให้น้อง “เทคโนตีนดอย ENGINEER RUN ๒๐๒๐”
อังคาร 3 มีนาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดกิจกรรม วิ่งการกุศล ๑๓ ปี วิศวะตีนดอย ภายใต้โครงการวิ่งด้วยกันปันใจให้น้อง “เทคโนตีนดอย ENGINEER  RUN ๒๐๒๐” ครั้งที่ ๑  ในวันอาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๕.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น. ณ ลานเนินนุ่ม กองพันสัตว์ต่าง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ซึ่งแบ่งประเภทการวิ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ วิ่งประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง ๑๐.๕  กิโลเมตร และวิ่งประเภทเพื่อสุขภาพ (FUN RUN) ระยะทาง ๕ กิโลเมตร ซึ่งมีจำนวน... >> อ่านต่อึ๊คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรม ในงาน ทิศทางมหาวิทยาลัยมุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
จันทร์ 24 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรม ในงาน ทิศทางมหาวิทยาลัยมุ่งสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้นำผลงานวิจัยและนวัตกรรม จำนวน 2 ผลงาน เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ได้แก่ นวัตกรรมวัสดุและเครื่องมือทางการแพทย์  ผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคภูมิ  จารุภูมิ และ หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติด้วยระบบวิชั่น ผลงานของนักศึกษาว... >> อ่านต่อ


คณะวิศวกรรม ประชุมจัดทำข้อมูลประกอบ โครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) ประจำปี 2564
ศุกร์ 21 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประชุมจัดทำข้อมูลประกอบ โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย โดยได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาให้จัดทำข้อมูลประกอบโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System)  ประจำปี 2564 ในการนี้ได้มี นายกิจจา  ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธาน  ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 31 - 40 ทั้งหมด 139


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา