โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกลนำนักศึกษาลงพื้นที่ให้ความรู้ระบบไฟฟ้าแบบผสมพัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สาขาวิศวกรรมเครื่องกลนำนักศึกษาลงพื้นที่ให้ความรู้ระบบไฟฟ้าแบบผสมพัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1158 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อาจารย์ศรีธร อุปคำ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกลนำคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมงานขยายผลการพัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูงเพื่อดูแลระบบไฟฟ้าแบบผสมในพื้นที่พระราชดำริ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ สร้างเยาวชนร่วมพัฒนาพื้นที่ชุมชนบ้านขุนตื่นน้อยและบ้านเลอะกรา ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ในโครงการพระราชดำริ ชุมชนส่วนมากเป็นชนเผ่ากระเหรี่ยงตั้งอยู่ในพื้นที่ภูเขาสลับซับซ้อนและระบบจ่ายไฟเข้าไม่ถึง ปัจจุบันชาวบ้านใช้ไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานระหว่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังน้ำและระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์แต่ชาวบ้านยังใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากตัวแทนชาวบ้านที่ดูแลระบบผลิตไฟฟ้าไม่มีความรู้เรื่องการใช้งานและการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าที่ดีพอและในกรณีที่ระบบไฟฟ้าเกิดการขัดข้องก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สาขาวิศวกรรมเครื่องกลจึงได้จัดโครงการ การพัฒนาและปรับปรุงระบบทางวิศวกรรมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมโครงการพระราชดำริในชุมชนบ้านขุนตื่นน้อยและบ้านเลอะกรา ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่ออบรมขยายผลการพัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูงเพื่อดูแลระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมในพื้นที่พระราชดำริโดยเน้นเทคโนโลยีด้านการใช้ การบำรุงรักษาและการแก้ไขข้อบกพร่องเบื้องต้นของระบบไฟฟ้าแบบผสม โดยเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้และใช้งานระบบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและยังเป็นเวทีให้นักศึกษาได้นำความรู้จากห้องเรียนนำมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์พื้นที่จริงอีกด้วย

ขอบคุณภาพจาก อาจารย์ศรีธร อุปคำ หัวหน้าสาขาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา