โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อขอรับรองปริญญา สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อขอรับรองปริญญา สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 กุมภาพันธ์ 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1166 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา รับการตรวจประเมินสภาพจริงเพื่อขอรับรองปริญญาทางการศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ฉบับปรับปรุง 2560 โดยรศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา  ดร.กิจจาไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต จากพื้นที่เชียงใหม่ ตากและพิษณุโลกร่วมต้อนรับและรับการตรวจประเมินจากคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับปริญญาตรีซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย รศ.ดร.ศักดิ์ กองสุวรรณ ประธานอนุกรรมการ รศ.ดร.พรทิพย์ ไชยโส อนุกรรมการ อาจารย์เกษม สุริยกันฑ์ อนุกรรมการ ผศ.ดร.อดิสร เนาวนนท์ อนุกรรมการ และ นายปิยะ ประเสริฐสังข์ นักวิชาการสำนักมาตรฐานวิชาชีพ  มีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล(พิษณุโลก) หลักสูตรปรับปรุง 2560   โดยการตรวจประเมินครั้งนี้คณะอนุกรรมการได้พิจารณามาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตจากการนำเสนอข้อมูล รวมถึงการซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรและการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา รวมถึงการประเมินสภาพจริงตามองค์ประกอบของเกณฑ์การรับรองมาตรฐานการผลิตเช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด สิ่งอำนวยความสะดวกสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย อีกด้วย

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา