โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เดินหน้าพัฒนาการศึกษาจับมือ TU Dortmund ถอดบทเรียนสู่การวิจัยนานาชาติด้าน WiL | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา เดินหน้าพัฒนาการศึกษาจับมือ TU Dortmund ถอดบทเรียนสู่การวิจัยนานาชาติด้าน WiL

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 กุมภาพันธ์ 2562 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 4664 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา โดย รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงนามความร่วมมือโครงการถอดบทเรียนเพื่อนำไปสู่การวิจัย WiLร่วมกับ Technical University of Dortmund (TU Dortmund) โดยProf.Dr.Thomas  Schroder ผู้แทนจาก TU Dortmund และคณะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการ Research Workshop on TVET ที่ มทร.ล้านนาร่วมกับมหาลัย TU Dortmund จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำงานวิจัยระดับนานาชาติ เรื่อง “Educational Philosophy, Dual TVET System and Work-Based Learning”  ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด) โดยเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิด และได้ทราบองค์ความรู้ใหม่ๆระหว่าง 2 สถาบัน ก่อให้เกิดการพัฒนาตนเองจาก การได้ร่วมประสบการณ์ ร่วมทำกิจกรรม อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดงานวิจัยจากการถอดบทเรียนในจัดการองค์ความรู้ และจะสามารถนำองค์ความรู้ใหม่ไปเผยแพร่เป็นผลงานเชิงวิชาการที่เน้นการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการ การเรียนการสอนกับกับการทำงานได้ ดังนั้นจึงควรมีการจัดการองค์ความรู้ เพื่อถอดบทเรียนและนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานที่มีความซับซ้อนให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีซึ่งจะสามารถส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้ความสนใจต่อการจัดการเรียนการสอนในลักษณะเช่นนี้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนั้นและโอกาสนี้ อธิการบดี มทร.ล้านนา ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา ร่วมกับ นายมนัส  ชูเวช  ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ในโครงการขยายผลการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work-integrated Learning : WiL) อีกด้วย

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา