โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โครงการ Talent Mobility  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โครงการ Talent Mobility

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 พฤศจิกายน 2561 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 388 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นหน่วยร่วมดำเนืนการโครงการ Talent Mobility มทร.ล้านนา นำโดย รองศาสตราจารย์อุเทน  คำน่าน ผู้ช่วยคณบดี ร่วมด้วย คณะกรรมการจาก มจธ. ผศ.ดร.รุ่งโรจน์  ปิยะภานุวัตน์  และคณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ Talent Mobility งานวิจัย การออกแบบและพัฒนาระบบเครื่องมือวัดและควบคุมคุณภาพของน้ำในบ่อเลี้ยงปลานิลผ่านสมาร์ทโฟน หัวหน้าโครงการ  ผศ.ดร.วิโรจน์ (รอบ 6 เดือน) ที่ได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการจาก สกอ. ณ. สหกรณ์ประมงพาน อ.พาน จ.เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา