โลโก้เว็บไซต์ ติดตาม Talant Moblity อาจารย์วิโรจน์ ปงลังกา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ติดตาม Talant Moblity อาจารย์วิโรจน์ ปงลังกา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 พฤศจิกายน 2561 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โครงการ Talent Mobility
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นหน่วยร่วมดำเนืนการโครงการ Talent Mobility มทร.ล้านนา นำโดย รองศาสตราจารย์อุเทน  คำน่าน ผู้ช่วยคณบดี ร่วมด้วย คณะกรรมการจาก มจธ. ผศ.ดร.รุ่งโรจน์  ปิยะภานุวัตน์...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา