โลโก้เว็บไซต์ ติดตาม Talant Mobility  สกอ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ติดตาม Talant Mobility สกอ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 มกราคม 2562 โดย มทร.ล้านนาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ Talant Mobility ของหน่วยร่วมดำเนินงาน
เมื่่อวันที่ 3  มกราคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ Talant Mobility ของหน่วยร่วมดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ อาคารอำนวนการ มทร.ล้านนา โดยตั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา